سبد خرید
 • 0
 • 0
سبدخرید شما
   مهندسی شهرسازی
   role-modernism-postmodernism-architecture-urbanization

   نقش مدرنیسم و پست مدرنیسم در معماری و شهرسازی

   از معانی نوگرایی، توجه به پدیده های نوین است. مدرنیسم در زمینه های هنری از جمله معماری و شهرسازی وجهی خاص از تجدد طلبی تلقی می شود. مدرنیسم گذشته را نفی می کند، ودر پی پایه گذ ...

   Image-future-city-tradition-modernity

   تصویر شهر آینده در گذر سنت از مدرنیته

   نظریه ای معتقد است: چگونگی رفتار های ما تابعی است از فرهنگ مسلط بر ما و فرهنگ ما حاصل جغرافیایی است که در آن زندگی می کنیم. بنابراین تصور شهر آینده تابعی می شود از تغییرات جغر ...

   Role-People-Participation-Promoting-Urban-Planning

   نقش مشارکت مردم در ارتقا برنامه ریزی شهری

   عبارت شهروند، مفهومی متعلق به جامعه مدنی است و خاستگاه جامعه مدنی غرب است. طی چندین دهه خیزش های اجتماعی بزرگ و کوچک، نظریه پردازان همه این حوادث را تئوریزه کردند. به این ترتی ...

   Relationship-Building-Concentration-Environmental-Quality

   رابطه بین تراکم ساختمانی و کیفیت محیطی

   مسکن یکی از ضروری ترین نیازهای بشر است که تامین آن نیازمند صرف هزینه و تخصص و مدیریت همه جانبه است. دیدگاهی که برای ساخت مسکن وجود دارد معطوف به پی ریزی تا اتمام کار بناست. در ...

   climate-factors-urban-design

   عوامل اقلیمی در طراحی شهری

   غالب مناطق مسکونی سرزمین ما در حیطه اقلیم گرم و خشک است. استفاده بهینه از ویژگی های سرزمین، به ساخت شهرها و آرامش زندگی شهری یاری رسان است. طراحی اقلیمی به مفهوم شکل گیری ساخت ...