سبد خرید
 • 0
 • 0
سبدخرید شما

   تعداد درب پارکینگ مورد نیاز برای احداث بنا

   پاسخ از مهدی

   تعداد درب پارکینگ مورد نیاز براساس مصوبات شهرسازی برای هر ملک تنها یک درب پارکینگ می توان تعیین و طراحی کرد.
   اما اگر شرایط خاصی به شکل ذیل برای ملک وجود داشته باشد. تعداد درب های پارکینگ دو باب خواهد شد.

   ۱-در ملک با ضلع (بر) بزرگتر از ۲۰ متر
   ۲-تجمیع دو ملک به شرط وجود یک ضلع بزرگتر از ۱۴ متر
   در صورت تجمیع سه قطعه دربافت فرسوده به شرط ایجاد ضلع ملک بزرگتر از ۱۲ متر نیز می توان دو باب درب پارکینگ طراحی نمود.
   در صورت تامین نبودن شرایط فوق عوارض درب اضافی از مالک توسط شهرداری اخذ میگردد.

   پاسخ دهید