سبد خرید
 • 0
 • 0
سبدخرید شما

   حذف پارکینگ چیست؟

   پاسخ از Samim

   منظور از حذف پارکینگ یعنی این که مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ عمداً از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.
   عوارض حذف پارکینگ صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود.
   عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قهری) به شرح ذیل می باشد:

   به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری p 100
   به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری p45
   به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی p20

   پاسخ دهید